Zasiłek przedemerytalny

Rodzaj świadczenia jakim jest zasiłek przedemerytalny wypłacany jest przez Zakład ubezpieczeń Społecznych osobom które są do niego uprawnione, oraz złożą w tym celu odpowiedni wniosek. Z treści tego artykułu dowiesz się między innymi tego: jakie warunki musisz spełnić aby móc ubiegać się o zasiłek przedemerytalny, jaka jest jego wysokość, jak z niego zrezygnować lub go zawiesić.

Warunki przyznania zasiłku przedemerytalnego.

Osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego podzielić można na dwie grupy. Pierwsza z nich to określa warunki obejmujące swoją treścią wszystkie osoby ubiegające się o taki zasiłek w ZUS-ie. Druga natomiast skupia się na na przyczynach z jakich została zakończona dotychczasowa praca, uzależniona jest od czasu pracy oraz podchodzi do każdego w sposób indywidualny.

Aby móc skorzystać z zasiłku przedemerytalnego musimy spełnić kilka warunków które reguluje odpowiednia ustawa (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Wnioskując o przyznanie zasiłku musimy: być zarejestrowani jako bezrobotni, oraz przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierać należny nam w tym czasie zasiłek dla bezrobotnych. W związku z tym musimy mieć na uwadze konsekwencje jakie to za sobą niesie. Urząd pracy ma prawo proponować nam nowe formy zatrudnienia. Niezależnie jaka jest to praca, mamy oczywiście prawo odmówić jej podjęcia. Warto jednak wiedzieć, że w takim przypadku musimy naszą odmowę odpowiednio uzasadnić.

W przeciwnym razie możemy nie tylko stracić zasiłek dla bezrobotnych, ale również prawo do świadczenia przedemerytalnego.

Kolejnym warunkiem jaki należy spełnić jest oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak pamiętać, że należy tego dokonać w okresie nie dłuższym niż 30 dni od momentu wydania przez Urząd Pracy dokumentu zaświadczającego nasz 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Komu przysługuje zasiłek według art. 2 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004?

Poza warunkami na jakich Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje zasiłki, należy również znać zasady komu w ogóle przysługuje opisywany tutaj zasiłek przedemerytalny.

Prawo do świadczenia przysługuje wszystkim osobom które do dnia zakończenia pracy były zatrudnione przez okres nie krótszy aniżeli 6 miesięcy. Ukończą 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 (w przypadku mężczyzn) oraz posiadają ustalony okres uprawniający do przyznania emerytury który odpowiednio wynosi 20 i 25 lat (w zależności od płci). Zasady te regulują sytuację w której pracodawca jest niewypłacalny.

W przypadku gdy przyczyny zakończenia pracy dotyczą zakładu w którym ona się odbywała, zasady przyznawania zasiłku są nieco inne. Mianowicie, w takiej sytuacji aby móc skorzystać z zasiłku należy przepracować podobnie jak w poprzednim przypadku okres większy niż 6 miesięcy. Dodatkowo należy mieć ukończone co najmniej 55 lat życia (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn). Ponadto wymagany jest posiadany przez taką osobę okres uprawniający do korzystania z emerytury który odpowiednio wynosi minimalnie 30 lub 35 lat pracy w zależności od płci pracownika.

Kiedy jeszcze można dostać zasiłek przedemerytalny?

Alternatywnym przypadkiem kiedy zyskamy prawo do skorzystania ze świadczenia przedemerytalnego jest prowadzenie pozarolniczej działalności. Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). Musimy jednak pamiętać, że w tym okresie należało opłacać odpowiednie składki na ubezpieczenie społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyć minimalnie 56. lub 61. rok życia w zależności od płci. Dodatkowo musimy pamiętać o posiadanym stażu pracy który będzie uprawniał nas do emerytury. W tym przypadku dla kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn odpowiednio więcej, czyli 25 lat.

Prawo do zasiłku przedemerytalnego posiadają również osoby pobierające rentę wynikającą z niezdolności do wykonywania pracy. W takim przypadku należy w okresie do 30 dni złożyć w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Warunkiem jest jednak pobieranie renty przez okres, nie krótszy, aniżeli 5 lat. Progi wiekowe wynoszą tutaj 55 i 60 lat dla kobiet i mężczyzn. Okres który uprawnia takie osoby do emerytury wynosi 20 lat dla kobiety i 25 dla mężczyzny.

Przedostatnia możliwość przyznania zasiłku przedemerytalnego dotyczy sytuacji w której utracimy pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, wraz z rozumieniem przepisów jakie reguluje ustawa dotycząca promocji zatrudnienia. Warunkiem jest tutaj okres zatrudnienia nie mniejszy niż 6 miesięcy, posiadanie okresu uprawniającego do emerytury na poziomie minimum 35 i 40 lat (w zależności od płci).

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Ostatnim już możliwym wariantem w którym będzie przysługiwało nam prawo do skorzystania z opisywanego w artykule świadczenia jest sytuacja w której zakład pracy w którym byliśmy zatrudnieni, zostanie zlikwidowany lub będzie niewypłacalny. Wtedy do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego zakończenie pracy rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, w brzmieniu ustalonym przepisami ustawy z 30 kwietnia 2004 r.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego na zasadach wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. przysługuje również pracownikom stoczni, które zostały objęte postępowaniem kompensacyjnym.

Wysokość przyznawanego świadczenia przedemerytalnego

Wysokość przyznawanego świadczenia przedemerytalnego regulowana jest zgonie z ustawką z 30 kwietnia 2004 roku. Wynosiło ono wtedy 938,25 zł. Ustawa emerytalna przewiduje jednak okresowe waloryzacje. Oznacza to, że zwykle na początku każdego nowego roku kalendarzowego wysokość świadczenia wzrasta. Od 1 marca 2013 roku wysokość zasiłku wynosi już 975,78 złotych i zapewne wzrośnie w kolejnych latach.

Jak ubiegać się o zasiłek przedemerytalny?

Każda osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego zobowiązana jest do złożenia odpowiedniego wniosku. Należy dostarczyć go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z miejscem zamieszkania. Za miejsce zamieszkania uznaje się miejsce ostatniego zameldowania na okres stałego pobytu.

Należy tutaj pamiętać o dotrzymaniu odpowiedniego terminu złożenia wniosku. Do wniosku muszą zostać dołączone dokumenty lub oświadczenia które potwierdzają zasadność złożonego wniosku, oraz nasze prawo do skorzystania ze świadczenia przedemerytalnego.

Decyzję w naszej sprawie podejmuje odpowiedni do miejsca zamieszkania organ rentowy. Oczywiście przysługuje nam również prawo do odwołania, w sytuacja kiedy nie zgadzamy się z jego decyzją. Taka sytuacja przewidziana została w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dla decyzji w sprawach emerytur i rent. Regulacje prawne warunkujące odwołanie zawiera artykuł 83 tej ustawy.

Warunki wypłaty świadczenia przedemerytalnego.

Decyzja o przyznaniu i wypłacie zasiłku przedemerytalnego podejmowana jest już następnego dnia od złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Termin płatności ustalany jest w decyzji o przyznanie nam tego świadczenia.

Należne pieniądze z tytułu otrzymywania zasiłku przedemerytalnego otrzymywać można na dwa sposoby. Odbierając je osobiście, lub otrzymując bezpośrednio przelew na nasze prywatne konto bankowe. Decyzja o formie płatności leży po stronie osoby ubiegającej się o przyznanie zasiłku.

Ustanie prawa do zasiłku.

Istnieje również możliwość w której ustanie prawo do pobierania przez osoby uprawnione zasiłku. Takie sytuacje reguluje art. 4 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. Dochodzi do tego w następujących przypadkach:

  1. Osoba uprawniona do pobierania zasiłku rezygnuje z dalszej chęci korzystania z niego. Powodem tego może być na przykład możliwość podjęcia pracy.

  2. Przyznanie prawa do pobierania pełnej emerytury.

  3. Osoba uprawniona do pobierania zasiłku przedemerytalnego osiągnęła wiek emerytalny.
  4. Prawo do zasiłku ustaje również w sytuacji gdy osoba uprawniona do jego otrzymywania nabędzie prawa lub wejdzie w posiadanie nieruchomości rolnej o wymiarach większych niż 2 ha, lub stanie się współwłaścicielem nieruchomości rolnej
    przekraczającej powierzchniowo 2 ha.
  5. Osoba uprawniona do korzystania ze świadczenia przedemerytalnego umrze.
  6. Poza przypadkiem śmierci osoby uprawnionej do korzystania z zasiłku, w każdej innej sytuacji, obowiązek poinformowania o utraci prawa do zasiłku przedemerytalnego spoczywa na osobie uprawnionej.

Świadczenia które zostaną wypłacone osobie uprawnionej do ich korzystania, po nastąpieniu jednego z wyżej wymienionych przypadków są uznawane za nienależne. Konsekwencją tego jest konieczność zwrotu wypłaconych pieniędzy na podstawie artykułu 138 oraz następnych ustawy emerytalnej.

Zawieszenie prawa do pobierania zasiłku przedemerytalnego

Poza całkowitą rezygnacją z prawa do zasiłku przedemerytalnego, możliwa jest również sytuacja w której prawo do zasiłku zostanie zawieszone na pewien czas. Sytuacjami w których prawo do wypłaty świadczenia zostanie zawieszone jest nabycie prawa do otrzymywania renty z powodu niezdolności do pracy lub renty inwalidzkiej. Możliwe są również przypadki podjęcia wypłaty renty strukturalnej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

Prawo do świadczenia – od 1 lutego 2011 r. – może być także zawieszone na wniosek osoby uprawnionej do tego świadczenia.

Zobacz też torby papierowe - świetny gadżet dla nowoczesnych firm.

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx