Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Zasiłki rodzinne w Polsce są uzależnione od kryterium dochodowego, który na dziś dzień wynosi 504,00 zł na osobę w rodzinie. Jeśli w rodzinie występuje niepełnosprawność, czyli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności to dochód ten wynosi 583,00 zł na osobę w rodzinie. Ponadto dochód ten może przekroczyć wysokość najmniejszego zasiłku rodzinnego tj. kwotę 68,00 zł, lub w przypadku dzieci starszych odpowiednio 91,00 zł lu 98,00 zł, jest to tak zwane przyznanie decyzji warunkowej.

Jak wypełnić wniosek o zasiłek rodzinny?

Możliwe jest to jednak tylko raz na dwa lata: „W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalony zasiłek rodzinny, przysługuje jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.”

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłków rodzinnych to: dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat 68,00 zł, dla dzieci w wieku od 6-18 lat 91,00 zł i dla dzieci powyżej 18 lat jest to kwota 98,00 zł do 21 lat o ile kontynuuje naukę w szkole, czyli może to byś studium, policealna itp. gdzie zapis jest, że dana osoba jest uczniem (nie należy się studentom).

Warunkiem otrzymania dodatków do zasiłku rodzinnego jest posiadanie prawa do zasiłku rodzinnego, są to: dodatek z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000,00 zł jednorazowo, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ( tzw. wychowawczy) 400,00 zł miesięcznie, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170,00 zł lub 250,00 zł miesięcznie jeśli dziecko posiada ustalony stopień niepełnosprawności, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 60,00 zł dla dzieci do lat 5 i wysokości 80,00 zł miesięcznie ( oczywiście uzależnione posiadaniem orzeczenia), dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo we wrześniu 100,00 zł, dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tj. za dojazd dziecka do szkoły 50,00 zł miesięcznie z pominięciem okresu wakacji letnich czyli lipiec i sierpień, za zamieszkanie dziecka w internacie lub stancji 90,00 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny.

Dokumenty jakie są wymagane do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny to dochody wszystkich dorosłych członków rodziny ( w tym dzieci uczących się jeśli tylko skończyły 18 lat są to: zaświadczenia z urzędu skarbowego za rok 2010, zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej przez pracodawcę w 2010 roku, zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego za 2010 rok, wysokość stypendiów otrzymanych w 2010 roku, wysokość zasiłków chorobowych z KRUS (zasiłki chorobowe z ZUS widnieją na zaświadczeniu urzędu skarbowego) oraz zaświadczenia od pracodawcy o nowym dochodzie – netto (jeśli dana osoba podjęła zatrudnienie w roku 2011 lub 2012).

Zasiłek rodzinny: dokumenty i formularze

Dodatkowo do odpowiednich dodatków wymagane są inne zaświadczenia np: do dodatku z tytułu urodzenia dziecka zaświadczenie lekarz o pozostawaniu pod opieka lekarską od co najmniej 10-go tygodnia ciąży do datku tzw. wychowawczego zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie i zaświadczenie z ZUS od kiedy są opłacane składki z tytułu zgłoszenia do ubezpieczeń, do dodatku z tytułu samotnego wychowywania zupełny akt urodzenia dziecka aktualny (jeśli ojciec dziecka jest nieznany) lub akt zgonu rodzica, do kształcenia i rehabilitacji orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (tzw. dojazd) aktualne zaświadczenie ze szkoły dodatkowo na dodatek z tytułu zamieszkani zaświadczenie z internatu, potwierdzenie zameldowania lu wynajęcia pokoju. Oczywiści potrzebne są również kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość, czyli dowodów osobistych i aktów urodzeń dzieci.

Termin składania wniosków o zasiłek rodzinny – 2013

Okres zasiłkowy trwa od 01-11-2012 r. do 30-10-2013 r. i do tego czasu można składać wnioski z dochodem uzyskanym za rok 2011, natomiast od 01-09-2013 r. przyjmowane będą dokumenty na nowy okres zasiłkowy, który trwa od 01-11-2013 r. do 30-10-2014 r. z dochodem uzyskanym za 2012 rok.

Zobacz też torby papierowe - świetny gadżet dla nowoczesnych firm.

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx